Assist-House  

Voor het beheer van uw onroerend goed!

 

Welkom op onze website!

ASSIST-HOUSE,
RENTMEESTER VAN PRIVAAT VASTGOED 

De rentmeester treedt in de plaats van de eigenaar(s)- of (patrimonium)-vennootschap voor het beheer van hun vastgoedportefeuille.

De rentmeester zal op korte, middellange en lange termijn instaan voor de (her)verhuring, de uitbating, het onderhoud en het rentabiliseren van de onroerende goederen, waarbij hij de belangen van huurder en verhuurder zal verzoenen.

Hij zal alle administratieve, financiële en technische aspecten van zijn opdracht uitvoeren als een goede huisvader.

 

TAKEN VAN DE RENTMEESTERAdministratief beheerSamenstellen basisdocumentatie per pand.

Verhuring van het pand bewerkstelligen
.

Voorzien in de nodige waarborgen
.

Opmaken omstandige plaatsbeschrijving.


Afleveren van attesten (incl. energieprestatiecertificaat EPC)
.

Vertegenwoordigen v/d eigenaar tov. van derden
.

Waken over de correcte uitvoering van de huurovereenkomst
In rechte optreden voor de eigenaar
.

Toezicht op wettelijk voorziene verzekeringen en andere reglementeringen
.

Voeren alle briefwisseling
.

Verzenden (aangetekende) aanmaningsbrieven in geval van wanbetaling
.

Verlenen van technisch en juridisch advies
.

Registratie huurovereenkomst incl. plaatsbeschrijving.

Financieel beheerOpenen rentmeesterschapsrekening
.

Tijdig innen en doorstorten van de huurgelden
Jaarlijkse huurindexatie
.

Toepassen huuraanpassingen
.

Betalen en afrekenen contractuele verplichtingen
.

Lasten en kosten afrekenen met eigenaar/huurder incl. algemene uitbatings- en
verbruikskosten
.

Adviseren inzake rendement

.

Technisch beheer

Controle staat en onderhoud gebouw


Regelen van passende leveringen en werken


Voorzien in rechtmatig wooncomfort


Technisch advies inzake onderhoud en renovatie van het pand